Prescripziuns per la protecziun cunter incendis

Il 1. da schaner 2015 èn entradas en vigur las prescripziuns svizras per la protecziun cunter incendis materialmain unifurmas da l'Uniun da las assicuranzas chantunalas cunter fieu (UAF).
Las prescripziuns per la protecziun cunter incendis han l'intent da proteger persunas ed objects dals privels e las consequenzas d'incendis.
Ellas sa drizzan a proprietarias e proprietaris, possessuras e possessurs ed utilisadras ed utilisaders d'edifizis, indrizs ed installaziuns ed a tut las persunas involvidas en la planisaziun, la construcziun, il manaschi u il mantegniment da tals. 
Las prescripziuns per la protecziun cunter incendis da l'UAF èn valaivlas en l'entira Svizra.
 

Ordner Brandschutzvorschriften VKF

 

Las prescripziuns per la protecziun cunter incendis sa cumponan da:

 • Norma da la protecziun cunter incendis: Tge ston ins far?
  La norma da la protecziun cunter incendis cuntegna las basas legalmain necessarias per pudair ordinar e realisar ina protecziun cunter incendis effizienta.
   
 • Directivas per la protecziun cunter incendis: Co ston ins far?
  En las directivas per la protecziun cunter incendis chatt'ins tut las infurmaziuns necessarias davart la realisaziun.
   
 • Explicaziuns davart la protecziun cunter incendis: Cumplettaziuns
  Cumplettaziuns davart temas spezials sco per exempel edifizis cun fatschadas dublas.
   
 • Agids da lavur en connex cun la protecziun cunter incendis: Agids
  Collecziun d'agids orientada al diever, per exempel en connex cun edifizis cun pitschnas dimensiuns.
   
 • FAQ: Dumondas frequentas en connex cun las prescripziuns per la protecziun cunter incendis 2015
   
 • Documents davart il stadi da la tecnica: regulaziuns detagliadas, publicaziuns, etc.
  Ils documents davart il stadi da la tecnica vegnan cumpilads da l'economia, da las associaziuns professiunalas e da las organisaziuns da normas. La cumissiun tecnica da l'UAF metta en vigur ils documents.
   
 • Directivas ed agids da planisaziun da l'Assicuranza d'edifizis dal Grischun, protecziun cunter incendis: Las directivas renvieschan a regulaziuns spezialas che ston vegnir resguardadas en il chantun Grischun. Ils agids da planisaziun èn collecziuns d'agids orientadas al diever..

 

Las prescripziuns da l'UAF pon ins telechargiar online, e quai gratuitamain.