Prestaziuns

Assicuranza

L'Assicuranza d'edifizis dal Grischun assicurescha tut ils edifizis en il chantun Grischun cunter donns da fieu e donns elementars. Betg assicurads èn edifizis independents cun custs da fabricaziun (custs da construcziun) da main che CHF 20'000.00.

Privels assicurads

Assicuranza cunter fieu

 • fieu, fim, chalur
 • culps da chametg
 • explosiuns
 • eromobils, vitgira aviatica ed auters objects sgulants che crodan surengiu, sche terzas persunas n'èn betg obligadas d'indemnisar il donn

 

Assicuranza cunter donns elementars

 • burascas
 • granella
 • aua gronda ed inundaziuns
 • pressiun da la naiv
 • crudada da crappa, sbuvaditschs, sbassaments dal terren e bovas da glitta
 • lavinas

 

Privels betg assicurads

Betg assicurads èn donns che n'èn betg d'attribuir ad effects da violenza extraordinaria u ch'èn resultads d'in effect ch'ins avess pudì impedir sco era donns previsibels ch'ins avess pudì evitar cun prender ad uras mesiras da defensiun supportablas. Sch'in donn sa basa d'ina vart sin in eveniment assicurà, ma da l'autra vart era considerablamain sin autras raschuns, vegn el attribuì proporziunalmain a l'eveniment assicurà. 

 

 • donns tras isada e vegliadetgna, ruttadiras tras forzas centrifugalas, siglientadas (sch'ina terza persuna è obligada da pajar)
 • donns ch'èn d'attribuir a:
  • pressiun dal terren, influenza da l'umiditad, nausch sulom, sbuvada permanenta, cumprimaziun dal terren e sbassada dal terren, naiv ruschnanta
  • lingias da chanalisaziun dimensiunadas insuffizientamain, refluss en la chanalisaziun en ed ordaifer l'edifizi, ruptura da conducts en ed ordaifer l'edifizi, infiltraziun d'aua tras tetgs e paraids exteriuras, aua sutterrana, refluss d'aua, schelira e furmaziun da glatsch sin tetg;
  • moviments da terratsch artifizials u autras influenzas directas u indirectas da l'uman, lavur u construcziun manglusa, fundaments nunadattads, mantegniment da l'edifizi manglus, naiv u glatsch che glischna giu da tetgs pervia da la mancanza d'indrizs da retegn adattads.

 

Exclus da l'assicuranza èn donns che sa resultan directamain u indirectamain pervia da mesiras u exercizis da l'armada u da la protecziun civila, tumults interns u eveniments da guerra, terratrembels, meteors, midaments da la structura dal nuschegl atomar ed aua d'implants da fermada.

 

 

Terratrembels

Ferms terratrembels che chaschunan vastamain donns vi dad edifizis datti darar en Svizra. Els èn dentant il privel natiral cun il pli grond potenzial da donns. Tenor il pli nov model da ristgas dal Servetsch seismologic svizzer poi dar terratrembels dapertut en Svizra. 

 

Donns da terratrembel vi dad edifizis n'èn betg cuvrids en il rom da l'assicuranza obligatorica cunter incendis e donns elementars da l'Assicuranza d'edifizis dal Grischun (GVG). Per mitigiar quest grond risico finanzial per nossas clientas e noss clients è vegnì fundà gia il 1978 il Pool svizzer per cuvrir donns da terratrembels (PST). Il PST metta a disposiziun a las assicuranzas d'edifizis chantunalas participadas sco a la GVG tut en tut fin a CHF 2 milliardas suenter in terratrembel che cuntanscha almain l'intensitad VII sin la Scala macroseismica europeica (EMS-98). Per onn chalendar è quai maximalmain CHF 4 milliardas. 

 

Cun las prestaziuns dal PST sustegnain nus nossa clientella suenter in ferm terratrembel cun fin a max. CHF 100'000 per edifizi assicurà  (50 % da la summa dal donn sur la franschisa da CHF 25’000). I sa tracta d'ina prestaziun voluntara. In dretg sin questa prestaziun en cass d'in donn n'exista betg.

 

Ristga da terratrembels – ina largia d'assicuranza essenziala en Svizra
Noss sustegn finanzial n'è betg suffizient per reconstruir ils edifizis. Per la finanziaziun da donns da terratrembel entras il stadi na datti actualmain nagina basa legala. Per il mument muntassan las consequenzas finanzialas d'in ferm terratrembel pia la ruina pecuniara per ina gronda part da las proprietarias e dals proprietaris da bains immobigliars. Perquai sustegnain nus l'introducziun d'ina soluziun obligatorica per l'entira Svizra a basa d'ina cumpensaziun da ristgas solidarica che serra cumplessivamain la largia d'assicuranza existenta.

 

Associaziun da las assicuranzas d'edifizis chantunalas (AAC)
Dapli infurmaziuns
 

 

Exclusiuns da l'assicuranza

Edifizis e parts d'edifizis ch'èn spezialmain periclitads sin fundament da lur posiziun, construcziun, stadi architectonic u da la moda co ch'els vegnan utilisads pon vegnir exclus dal tuttafatg u per singuls privels da la garanzia tras l'assicuranza uschè ditg ch'il privel exista.