Prestaziuns

Assicuranza

L'Assicuranza d'edifizis dal Grischun assicurescha tut ils edifizis en il chantun Grischun cunter donns da fieu e donns elementars. Betg assicurads èn edifizis independents cun custs da fabricaziun (custs da construcziun) da main che CHF 20'000.00.

Privels assicurads

Assicuranza cunter fieu

 • fieu, fim, chalur
 • culps da chametg
 • explosiuns
 • eromobils, vitgira aviatica ed auters objects sgulants che crodan surengiu, sche terzas persunas n'èn betg obligadas d'indemnisar il donn

 

Assicuranza cunter donns elementars

 • burascas
 • granella
 • aua gronda ed inundaziuns
 • pressiun da la naiv
 • crudada da crappa, sbuvaditschs, sbassaments dal terren e bovas da glitta
 • lavinas

 

Privels betg assicurads

Betg assicurads èn donns che n'èn betg d'attribuir ad effects da violenza extraordinaria u ch'èn resultads d'in effect ch'ins avess pudì impedir sco era donns previsibels ch'ins avess pudì evitar cun prender ad uras mesiras da defensiun supportablas. Sch'in donn sa basa d'ina vart sin in eveniment assicurà, ma da l'autra vart era considerablamain sin autras raschuns, vegn el attribuì proporziunalmain a l'eveniment assicurà. 

 

 • donns tras isada e vegliadetgna, ruttadiras tras forzas centrifugalas, siglientadas (sch'ina terza persuna è obligada da pajar)
 • donns ch'èn d'attribuir a:
  • pressiun dal terren, influenza da l'umiditad, nausch sulom, sbuvada permanenta, cumprimaziun dal terren e sbassada dal terren, naiv ruschnanta
  • lingias da chanalisaziun dimensiunadas insuffizientamain, refluss en la chanalisaziun en ed ordaifer l'edifizi, ruptura da conducts en ed ordaifer l'edifizi, infiltraziun d'aua tras tetgs e paraids exteriuras, aua sutterrana, refluss d'aua, schelira e furmaziun da glatsch sin tetg;
  • moviments da terratsch artifizials u autras influenzas directas u indirectas da l'uman, lavur u construcziun manglusa, fundaments nunadattads, mantegniment da l'edifizi manglus, naiv u glatsch che glischna giu da tetgs pervia da la mancanza d'indrizs da retegn adattads.

 

Exclus da l'assicuranza èn donns che sa resultan directamain u indirectamain pervia da mesiras u exercizis da l'armada u da la protecziun civila, tumults interns u eveniments da guerra, terratrembels, meteors, midaments da la structura dal nuschegl atomar ed aua d'implants da fermada.

 

Exclusiuns da l'assicuranza

Edifizis e parts d'edifizis ch'èn spezialmain periclitads sin fundament da lur posiziun, construcziun, stadi architectonic u da la moda co ch'els vegnan utilisads pon vegnir exclus dal tuttafatg u per singuls privels da la garanzia tras l'assicuranza uschè ditg ch'il privel exista.