Donns

Tge stoss jau far en cas da donn?

Donns ston vegnir annunziads immediat ed avant ch'els vegnan mess en urden a l'Assicuranza d'edifizis dal Grischun. Pretensiuns che na vegnan betg fatgas entaifer dus onns èn scadidas.

 

Prestaziuns en cas da donn

Da princip vegn indemnisada la valur da reconstrucziun, però max. la summa d'assicuranza. Las cundiziuns per l'indemnisaziun da la reconstrucziun èn:

 

  • L'edifizi è assicurà cun la valur da nov (valur da reconstrucziun; 99% dals edifizis èn assicurads cun la valur da nov).
  • Donns parzials: il donn vegn mess en urden.
  • Donns totals: l'edifizi vegn reconstruì en il medem lieu, en pli u main las medemas dimensiuns e per il medem intent. En cas motivads po l'Assicuranza d'edifizis dar il consentiment da reconstruir l'edifizi en in auter lieu en il Grischun. 
  • Il donn vegn mess en urden resp. l'edifizi vegn reconstruì entaifer 3 onns dapi l'entschatta dal donn. Igl è pussaivel da far ina dumonda da prolungar quest termin.

 

Sch'ina da questas cundiziuns n'è betg ademplida, vegn indemnisada la valur actuala dal donn. Decisiva è la valur actuala il mument da l'entschatta dal donn.

 

Sch'ina part da l'edifizi donnegiada po anc vegnir duvrada, la reparatura u il remplazzament fiss però sproporziunà, vegn indemnisada ina valur reducida.

 

L'indemnisaziun vegn pajada a la proprietaria u al proprietari ubain a l'administratura u a l'administratur incumbensà. En cas da donns pli gronds vegn l'indemnisaziun pajada en emprima lingia als crediturs ipotecars.

 

Per donns elementars exista in quota persunala legala da CHF 400.00. Per donns da fieu na datti nagina quota persunala legala.

 

En cas da donn vegnan plinavant indemnisadas las suandantas prestaziuns supplementaras:

 

  • custs per demolir, rumir e dismetter l'edifizi, però max. 20% da la valur d'assicuranza
  • custs per mesiras per reducir il donn, sche quellas n'èn betg stadas evidentamain nunadattadas
  • custs per las mesiras necessarias per proteger parts da l'edifizi anc existentas
  • il donn resultà durant cumbatter in cas da donn, sch'el pertutga in auter edifizi assicurà
  • il donn vi da parts d'immobiglias sco p.ex. plantas, cultiras e saivs resultà durant cumbatter in cas da donn, però max. 20% da la valur d'assicuranza.